Skip to content
Länkstig
Bg Autogiro

Hur man behandlar Autogirorapporter från Bankgirot

Skriven av

Senast redigeradjan. 20201 minuters läsning

Denna guide beskriver hur man tar emot och tolkar uppdateringar från Bankgirot. Uppdateringarna kan omfatta meddelanden om misslyckade betalningar, Autogiro återbetalningsförfrågningar, eller förändringar i dina medgivanden. I den här artikeln kommer vi att diskutera var och en av alla meddelandetyper.

Att motta meddelanden från Bankgirot

Varje arbetsdag kl. 06:00 kommer Bankgirot göra nya rapporter som innehåller alla eventuella meddelanden till dig. Du måste ha en inrättad server för att kunna motta dem. Om du använder GoCardless så kommer vi automatiskt hantera rapporterna åt dig.

Varje rapport är för en separat typ av avisering och kommer innehålla en linje för varje händelse av denna typ. De olika rapporterna och dess tillhörande orsakskoder beskrivs nedan.

Medgivandeaviseringar

Aviseringar om dina medgivanden tas emot som filer för Medgivandeavisering. Dessa aviseringar avser nya, ändrade eller annullerade medgivanden. Till exempel, om det har varit några problem med upprättningen eller annullering får du en Medgivandeavisering. Det finns också meddelanden som bekräftar det framgångsrika upprättandet av nya medgivanden.

I alla meddelanden finns det ”informationskoder” och ”kommentarkoder”. Du behöver använda båda tillsammans för att förstå medgivandets status.

Informationskoder:

Kod Innebörd Bankgirot Möjliga kommentarkoder
03 Annullering, initierad av betalningsmottagaren 04, 09, 21, 29, 30, 33
04 Nytt tillägg, initierat av betalningsmottagaren 09, 10, 20, 21, 23, 29, 30, 32
05 Annullerat betalningsnummer, initierat av betalningsmottagaren 04, 10, 21, 29, 30, 32, 33
10 Annullerad då betalningsmottagarens Bankgironummer har stängts, initierat av betalaren eller betalarens bank -
42 Reaktion på kontoförfrågan från bank eller ny betalare hos Autogiro 03, 05, 32
43 Annullerad/borttagen p.g.a. obesvarad kontoförfrågan 07
44 Annullerad då betalarens Bankgironummer har stängts, initierat av betalningsmottagaren eller betalningsmottagarens bank 98
46 Annullerad, initierat av betalaren eller betalarens bank 02

Kommentarkoder:

Kommentarkoder används med informationskoder för att specificera anledningen för medgivandeinformationsåtgärden.

Kod Innebörd Bankgirot
02 Medgivande annullerat på betalarens, eller betalarens banks initiativ.
03 Kontotyp som ej är godkänd för Autogiro.
04 Medgivande kunde inte hittas i Bankgirots medgivanderegister.
05 Fel bankkonto eller personuppgifter.
07 Annullerad/borttagen p.g.a. obesvarad kontoförfrågan.
09 Betalarens Bankgironummer hittades inte hos Bankgirot.
10 Medgivandet existerar redan i Bankgirots register eller så avvaktas förfrågningen.
20 Felaktigt person/organisationsnummer eller så hittades inte avtalet om medgivandet på Bankgirotnumret.
21 Felaktigt betalarenummer.
23 Felaktigt bankkontonummer.
29 Betalningsmottagarens Bankgironummer är felaktigt.
30 Betalningsmottagarens Bankgironummer är avregistrerat.
32 Nytt medgivande.
33 Annullerad.
98 Annullerat medgivande p.g.a. att betalarens Bankgironummer är annullerat.

Betalningsspecifikationer och avvisade betalningar i täckningskontrollen

Denna rapport ger detaljerad information om inkommande betalningar, utgående betalningar och betalningar som stoppas efter täckningskontrollen. Du kan se ett exempel på betalningsspecifikation och avvisade betalningsmeddelanden här.

Avvisade betalningar

Denna rapport ger detaljerad information om misslyckade betalningar som har annat fel än täckningskontrollen. Detta beror vanligtvis på ett fel i ansökan.

Kod Innebörd Bankgirot
01 Exkluderat, medgivande ej hittat.
02 Exkluderat, konto ej godkänt eller stängt.
06 Felaktig periodkod.
07 Felaktigt nummer för självförnyande betalningar.
08 Summan är ej numerisk.
09 Förbud mot utbetalningar.
10 Bankgironummer hittades inte hos Bankgirot.
12 Felaktigt betalningsdatum.
13 Betalningsdatumet har passerat.
15 Betalningsmottagarens Bankgironummer i öppningsregistret och transaktionsregistret överensstämmer inte.
24 Summan överskrider den maximala summan.

Annullering/Ändring i betalning

Rapporten om annulleringar eller ändringar i betalningar specificerar vilka betalningar som har annullerats eller ändrats och ger detaljer om varför.

Annulleringskoder:

TK Innebörd Bankgirot Möjliga kommentarkoder
03 Annullerad p.g.a. annullerat medgivande. 12
11 Annullerad av betalarens/betalarens bank. 12
21 Annullerad, betalningsmottagarens avtal är avslutat. 12
23 Avbryt alla betalningar för ett betalarnummer. 02, 10, 11, 12, 13
24 Annullera alla betalningar för ett betalarnummer på ett visst betalningsdatum. Obs! För återkommande betalningar, så annulleras alla betalningar som ingår i det återkommande betalningsuppdraget. 01, 02, 10, 11, 12, 13
25 Annullera en betalning för ett betalarnummer på ett visst betalningsdatum, för en specificerad summa och med en specificerad referens (valfritt). Obs! För återkommande betalningar, så annulleras alla betalningar som ingår i det återkommande betalningsuppdraget. 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13

Ändringskoder:

TK Innebörd Bankgirot Möjliga kommentarkoder
26 Ändra alla betalningar till ett nytt betalningsdatum. 06, 10, 11, 13, 14, 15
27 Ändra alla betalningar på ett specifikt datum till ett nytt betalningsdatum. 01, 06, 10, 11, 13, 14, 15
28 Ändra alla betalningar med specificerat betalningsnummer på ett specifikt betalningsdatum till ett nytt betalningsdatum. 01, 02, 06, 10, 11, 13, 15, 18
29 Ändra en betalning på ett specifikt datum till ett nytt betalningsdatum. 01, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 18

Kommentarkoder:

Kommentarkoder används med annullerings- eller ändringsregister för att specificera anledningen till varför ändringen genomförts eller inte behandlats.

TK Innebörd Bankgirot Möjliga kommentarkoder
01 Felaktigt betalningsdatum 24, 25, 27, 28, 29
02 Felaktigt betalarnummer 23, 24, 25, 28, 29
04 Felaktig Inbetalningskod (debitering) 25, 29
05 Felaktig summa 25, 29
06 Nytt betalningsdatum felaktigt 26, 27, 28, 29
10 Betalningsmottagarens Bankgironummer felaktigt (kontrollera siffror) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
11 Betalningsmottagarens Bankgironummer saknas (noll eller tomt) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
12 Annullerad 03, 11, 21, 23, 24, 25
13 Betalnings saknas, inte behandlad 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
14 Ändrat betalningsdatum 26, 27
15 Inte ändrad, återkommande betalningar 28, 29
18 Ändrar betalningsdatum 28, 29

Motta meddelanden med GoCardless

GoCardless ta emot och tolka samtliga meddelanden från Bankgirot på dina vägnar. Om nödvändigt, så meddelar vi dig omedelbart och arbetar med dig och dina kunder för att lösa eventuella problem.

För att läsa mer om att ta emot Autogirobetalningar med GoCardless, besök GoCardless.com.

FöregåendeAtt skicka in Medgivanden och Betalningar till Bankgirot